Privacy en cooky beleid

Privacy en cookie beleid van Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van leden, huurders, passanten en leveranciers acht Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Julianalaan1c 2159LA Kaag, telefoonnummer 0252-544390, KvK nummer 28033080.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA is de secretaris te bereiken via e-mail info@jachthavenkaagdorp.nl

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, verhuur ligplaatsen en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen) wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering, de mogelijkheid voor de leden hun stem uit te brengen en informatie over diensten en activiteiten van “Jachthaven Kaagdorp”;
 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen) wordt gebruikt voor het op uw verzoek kenbaar maken van ligplaatsen die te koop of te huur zijn;
 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen) wordt gebruikt voor het versturen rekeningen inzake van lidmaatschapsgelden, elektra , boetes;
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, liggelden, elektra, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
 • voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit;
 • wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrief of ons via social media benadert;
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA rust;
 • voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  verwerkt de persoonsgegevens van leden, huurders, leveranciers, contractanten, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

E-mail

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  gebruikt uw naam en e-mailadres(sen) om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van: Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens; 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens; 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.
 • Transactiegegevens, waaronder afgenomen producten en diensten; 5 jaar.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.
 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Beveiliging

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt: “Jachthaven Kaagdorp” gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten

Een ieder over wie Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan: info@jachthavenkaagdorp.nl  onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht.

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Social Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social mediakanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen.

Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op zijn social mediakanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@jachthavenkaagdorp.nl.

Cookies

Gebruik van cookies

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat.

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  maakt gebruik van analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die door Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

Een cookie die een ID geeft aan uw browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar (_utma).

Een cookie de sessie van de gebruiker aan duidt. Als u bijvoorbeeld ‘s morgens om 9 uur de website bezoekt tot 10 uur dan is dit één sessie. Wanneer u ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie (_utmc) Omdat u tussendoor kunt pauzeren, voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat dit cookie op 30 minuten (_utmb). Een cookie houdt tevens bij waar u vandaan bent gekomen. Dit cookie wordt geüpdatet per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden (_utmz)

Ten slotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid te vertragen. Dit cookie heeft een duur van 10 minuten (_utmt)

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites

Op de website van onze organisatie kunt u links naar andere websites aantreffen. Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA  in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@jachthavenkaagdorp.nl    of via telefoonnummer 0252-544390. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@jachthavenkaagdorp.nl of via telefoonnummer 0252-544390.

Wijzigingen

Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” UA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.jachthavenkaagdorp.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Kaag, 1-5-2018